Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja archiwalna


Nr GOK.240.1.2022                                                                                                                                                                                                                      Gostyń, dnia 15.07.2022r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

„Dostawa projektora kinowego dla Gostyńskiego Ośrodka Kultury „HUTNIK” – Kino Pod Kopułą w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
Program Operacyjny IV - Rozwój kin, Priorytet II - Cyfryzacja kin”
Adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.gok.gostyn.pl/ w menu „Zamówienia publiczne” oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00256258/01
Identyfikator postępowania (miniportal): 78190a9c-d523-4bf7-a7de-cf4efd21ecce

Linki/Załączniki:
1. Mini Portal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/78190a9c-d523-4bf7-a7de-cf4efd21ecce
2. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.07.2022r.
3. Specyfikacja Warunków Zamówienia z zał. od nr 1 do nr 5.